Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

 

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – KOPOP (ukrep 10)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva, da bi s kmetijskimi zemljišči gospodarila na način, ki zmanjšuje negativne vplive kmetovanja na okolje, prispeva k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam ter zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

 

Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)

Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja.

Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju okolja nasploh.

 

Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

 

Naziv aktivnosti: Plačilo za dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

 

Naziv aktivnosti: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva (podukrep 4.1)

– Nakup zemljišč
– Ureditev pašnikov
– Nakup pašne opreme
– Nakup kmetijske mehanizacije

Povzetek:
Ob odločitvi, da bo kmetijo prevzel mladi prevzemnik in se bo razvijala še naprej, smo pripravili načrt, kako naprej. Odločili smo se za naložbo v nakup nujno potrebne zemlje ter uredili pašnik. Na kmetiji je bila tudi nujno potrebna posodobitev kmetijske mehanizacije, saj se že vrsto let povečuje obseg kmetovanja, temu pa ni sledila razpoložljiva mehanizacija.

 

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (podukrep 6.1)

Cilji:

  • novogradnja objekta za predelavo v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji (obvezno);
  • nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) (obvezno);
  • ureditev pašnikov in obor za rejo domacih živali v obsegu najmanj 1 ha (neobvezno);
  • ureditev zbiralnika meteorne vode v kapaciteti najmanj 10 m3 (neobvezno);
  • uvedba vrst in sort rastlin na njivskih površinah, ki bolje prenašajo pozebo in sušo (neobvezno);
  • pridobitev zašcitnega znaka ekološki proizvod (neobvezno);
  • udeležba na izobraževanjih (neobvezno).

Povzetek:

Razvoj dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu sledi trajnostnemu ohranjanju okolja in učinkovitosti izkorišcanja naravnih virov. Naložba v novogradnjo prostora za predelavo mleka bo na lastnem zemljišcu. Posodobili bomo tudi informacijsko-komunikacijsko tehnologijo na kmetiji, s katero bomo lažje dostopali do informacij, lažje komunicirali s kupci, računalniško vodili FADN knjigovodstvo na kmetiji ter vse potrebne delovne evidence za potrebe vodenja kmetije.

 

Prejeto posojilo Slovenskega regionalnega razvojnega sklada na podlagi Javnega razpisa za ugodna posojila za kmetijske in gozdarske projekte – A 2019

Naziv projekta: NALOŽBA V KMETIJSKO PREDELAVO IN TRŽENJE: VUČJI OGRIZEK

Aktivnosti:

  • nakup opreme za sirarno in zorilnice za sire s pripadajočo opremo;
  • nakup hladilnice in zorilnice za meso s pripadajočo opremo;
  • nakup čistilne naprave.

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Spletna stran Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Spletna stran Slovenskega regionalnega razvojnega sklada